Kjøpsinfo

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Blatt Gruppen AS,
heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig
avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og ink. mva. 25 % og frakt dersom ikke annet er angitt. 
Selger reserverer seg for eventuelle tekniske feil.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir
oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-14 arbeidsdager (hverdager), 
avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager.
Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre
artikler som sendes i brevform) og hentes på ditt lokale postkontor.

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes
med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på
ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle
skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du 
også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut)
blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil
kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling
av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk,
så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet
fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.
Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det
skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp.
Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding
innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger,
iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å
utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med
selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren
(jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers
kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved
grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være
dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge
av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt
urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene
ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser
av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet
på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt
mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge
av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er
selger fritatt for alt annet ansvar enn
i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår
til å spres videre til utenforstående.

 

 

 

 

Eksempel på t-skjorter med trykk:

 

 

 


Blatt Gruppen AS © 2017 | Powered by Mystore